วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เลื่อนการจัดโครงการ RCY Volunteer Cultural and Friendship Camp
ตามที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดโครงการ RCY Volunteer Cultural and Friendship Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากาชาดไทยและกาชาดสากล  รวมทั้งได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย และการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศกับสภากาชาดไทยในโอกาสต่อไป  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างอาสายุวกาชาดจากสถาบันต่างๆ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านจิตอาสาด้วยกัน ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคมนี้ ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้ยังไม่สงบ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ไปเป็นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมจุมภฎ 2-3 ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น