วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กุลบุตร-กุลธิดา กาชาด และอาสายุวกาชาด ร่วม “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช”


นายกีรติ ลิ่มสืบเชื้อ นางสาวธัญวรัตน์  สวัสดี กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2558 พร้อมด้วยนายภัทรภณ  สุวรรณเลิศ รองกุลบุตรกาชาด  นายเอราวัณ ทับพลี กุลบุตรดีเด่น และนายพรวิช ประเสริฐ อาสายุวกาชาดดีเด่น  ร่วม "กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช" ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ" ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรภาคีภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรมประกอบด้วย การมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3,500 ชุด มอบชุดกันหนาวเด็ก จำนวน 1,518 ชุด มอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนในชนบท เครื่องทำน้ำเย็น ตู้ยา พร้อมเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาลโรงงเรียน ให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทันตกรรม ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา และเยี่ยมบ้านประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชนบทที่ห่างไกล จำนวน 15 ครอบครัว


วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รร.เมืองพญาแลวิทยา อบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ

           โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์อุปถัมภก สภากาชาดไทย  โดยชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้แก่อาสายุวกาชาดชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 182 คน ระหว่างวันที่  9-10 ธันวาคม 2558  ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186  ปี  เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการและ อุดมการณ์ของกาชาด ด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย บริการอาสาสมัคร แนวทางการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดี มีศรัทธาต่อกาชาดและเข้าร่วมกิจกรรมกับเหล่ากาชาดได้อย่างต่อเนื่อง