วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รร.เมืองพญาแลวิทยา อบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ

           โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์อุปถัมภก สภากาชาดไทย  โดยชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้แก่อาสายุวกาชาดชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 182 คน ระหว่างวันที่  9-10 ธันวาคม 2558  ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186  ปี  เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการและ อุดมการณ์ของกาชาด ด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย บริการอาสาสมัคร แนวทางการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดี มีศรัทธาต่อกาชาดและเข้าร่วมกิจกรรมกับเหล่ากาชาดได้อย่างต่อเนื่อง  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น