วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(อาสา..รักษ์สิ่งแวดล้อม) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปลูกต้นไม้..ถวายเป็นพุทธบูชา)

นางพิชามญชุ์ เถาสมบัติ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด นำอาสายุวกาชาด ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมกิจกรรม (อาสา..รักษ์สิ่งแวดล้อม) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปลูกต้นไม้..ถวายเป็นพุทธบูชา) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ตลาดน้ำดอนหวาย และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดกิจกรรม และขอบคุณรุ่นพี่ และรุ่นน้อง อาสายุวกาชาด ที่มีจิตอาสามาร่วมกันปลูกต้นไม้ (เหลืองปรีดียาธร)ถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ด้วย  

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนวังโพนงามวิทยาคม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

นางนิตยา ลาภหลาย ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนวังโพนงามวิทยาคม จังหวัดเลย นำอาสายุวกาชาดจำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม และสถานีตำรวจทางหลวงโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กศน.จังหวัดเลย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด

   


             
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นพี่ 108/ลย.โดยมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น.  ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้รับเกียรติจากนางนภา  ธนะจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย กล่าวรายงาน
               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และเผยแพร่หลักการกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การป้องกันชีวิตและสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องการปฐมพยาบาล   สารเสพติด  การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย  การดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว  ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะความชำนาญและสามารถนำ
กิจกรรมของกาชาด ไปบูรณาการเข้ากับงานในความรับผิดชอบและสร้างเสริมให้เยาวชนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนดีมุ่งสู่ค่านิยม 12 ประการ สร้างสรรค์สังคมด้วยงานจิตอาสา ตลอดจนทำให้มีวิทยากรยุวกาชาดเพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานภาคี รวมไปถึงมีการขยายเครือข่ายอาสายุวกาชาดโดยการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดเลยมากยิ่งขึ้น
             ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม 4 วัน 3 คืน โดยสำนักงานยุวกาชาดสนับสนุนให้นางสาวฐานิยา  ตันตระกูล และนางสาวนวพร รอดพิทักษ์ วิทยาจารย์ ฝ่ายวิชาการไป ให้การอบรมร่วมกับทีมงานวิทยากรแกนนำยุวกาชาดจากสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานกศน.จังหวัดยโสธร สำนักงานกศน.จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานกศน.จังหวัดเพชรบุรีและสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินการอบรม โดยมีนายธวัชชัย  ใจชาญสุขกิจ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น124 คน จากกศน.อำเภอ ทั้ง14 อำเภอ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ภายหลังการอบรม สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะมีบุคลากรทางการศึกษาร่วมสานต่อภารกิจสำคัญของสภากาชาดในการเป็นเครือข่ายวิทยากรยุวกาชาดเพื่อเผยแพร่กิจกรรมกาชาด ยุวกาชาด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างกว้างขวางต่อไป


วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สนง.ยุวกาชาด ออกนิเทศ ติดตามการอบรม CPR และการสำลัก

นางสาวนวพร รอดพิทักษ์ และ นางสาวศรัญญา จอมแปง วิทยาจารย์ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นิเทศการจัดอบรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลักให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนงกรุงเทพฯ

เลื่อนการจัดโครงการ RCY Volunteer Cultural and Friendship Camp
ตามที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดโครงการ RCY Volunteer Cultural and Friendship Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากาชาดไทยและกาชาดสากล  รวมทั้งได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย และการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศกับสภากาชาดไทยในโอกาสต่อไป  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างอาสายุวกาชาดจากสถาบันต่างๆ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านจิตอาสาด้วยกัน ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคมนี้ ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้ยังไม่สงบ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ไปเป็นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมจุมภฎ 2-3 ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางสร้างเยาวชนจิตอาสา พร้อมคุณธรรม จริยธรรม


นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านปฐมพยาบาลด้วยจิตอาสา พร้อมคุณธรรม จริยธรรม”  ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ภายใต้งบประมาณสนับสนุนโดย IFRC เพื่ออบรม ได้รับความรู้เรื่องกาชาด และบทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาด   บาดแผล แผลไหม้ การห้ามเลือด การใช้ผ้าพันแผล การป้องกันภาวะช็อก การเสียเลือด การบาดเจ็บของกระดูก ข้อ และ การเป็นลม  การวางแผนดำเนินงานบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมให้เยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่มีจิตอาสา ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคม และร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และร่วมงานของสภากาชาดไทยโดยการสมัครเป็นอาสายุวกาชาด ซึ่งเยาวชนดังกล่าวจะได้รับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรกาชาด เกิดศรัทธาและเข้าร่วมปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร ตามภารกิจและอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย ในนาม “อาสายุวกาชาด”โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่พึ่งพาได้เรื่องการปฐมพยาบาลให้กับครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งในปีนี้สำนักงานยุวกาชาดได้จัดโครงการฯ นี้ใน 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดตรัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดลำปาง เพื่อให้อาสายุวกาชาดได้นำความรู้ไปใช้บำเพ็ญประโยชน์ โดยการถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลให้กับเด็ก ผู้สูงอายุและ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเป็นการทบทวนความรู้ด้านปฐมพยาบาลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับใช้ในการช่วยเหลือชีวิตตนเองและผู้อื่นได้ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตต่อไป การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการอยู่ค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 โดยได้รับความสนใจจาก 6 สถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 107 คน เข้ารับการอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม อาสายุวกาชาดเหล่านี้จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดสู่ผู้สูงอายุใน เรื่องการปฐมพยาบาล และผู้สูงอายุจะถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน เรื่อง การตัดตุงพญายอ ตัดตุงปักเจดีย์ทราย ต้นผึ้ง ต้นเทียน สานของเล่น อาทิ ตั๊กแตนและปลาตะเพียน ให้แก่อาสายุวกาชาด ก่อนจะทำพิธีมอบตู้ยา และปิดโครงการโดย  นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง