วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กศน.จังหวัดเลย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด

   


             
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นพี่ 108/ลย.โดยมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น.  ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้รับเกียรติจากนางนภา  ธนะจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย กล่าวรายงาน
               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และเผยแพร่หลักการกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การป้องกันชีวิตและสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องการปฐมพยาบาล   สารเสพติด  การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย  การดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว  ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะความชำนาญและสามารถนำ
กิจกรรมของกาชาด ไปบูรณาการเข้ากับงานในความรับผิดชอบและสร้างเสริมให้เยาวชนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนดีมุ่งสู่ค่านิยม 12 ประการ สร้างสรรค์สังคมด้วยงานจิตอาสา ตลอดจนทำให้มีวิทยากรยุวกาชาดเพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานภาคี รวมไปถึงมีการขยายเครือข่ายอาสายุวกาชาดโดยการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดเลยมากยิ่งขึ้น
             ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม 4 วัน 3 คืน โดยสำนักงานยุวกาชาดสนับสนุนให้นางสาวฐานิยา  ตันตระกูล และนางสาวนวพร รอดพิทักษ์ วิทยาจารย์ ฝ่ายวิชาการไป ให้การอบรมร่วมกับทีมงานวิทยากรแกนนำยุวกาชาดจากสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานกศน.จังหวัดยโสธร สำนักงานกศน.จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานกศน.จังหวัดเพชรบุรีและสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินการอบรม โดยมีนายธวัชชัย  ใจชาญสุขกิจ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น124 คน จากกศน.อำเภอ ทั้ง14 อำเภอ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ภายหลังการอบรม สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะมีบุคลากรทางการศึกษาร่วมสานต่อภารกิจสำคัญของสภากาชาดในการเป็นเครือข่ายวิทยากรยุวกาชาดเพื่อเผยแพร่กิจกรรมกาชาด ยุวกาชาด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างกว้างขวางต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น