วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

สำนักงานยุวกาชาดวางแผนการทำงานเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในปี 2559


             วันที่ 24 กันยายน 2558 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมการวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของบุคลากร และอาสาสมัคร โดยนางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด คณะกรรมการฯ และนางสาวรวิวรรณ อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

              ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีแผนที่จะดำเนินโครงการดังกล่าว ตลอดปีงบประมาณ 2559   จึงได้จัดการประชุมเพื่อหารือประเด็นดังกล่าว เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรม ตามนโยบายที่สภากาชาดไทย มุ่งเน้นให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ ตลอดจนอาสาสมัครที่สนับสนุนที่สนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทยในด้านต่าง ๆ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้คณะบุคคลดังกล่าว เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีความสุขในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่อาสายุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามมอบเงินช่วยเนปาล‏

วันที่ 23 กันายน 2558 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาทจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล ณ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

ชนะเลิศคลิปวิดีโออาสายุวกาชาด

ชนะเลิศคลิปวิดีโออาสายุวกาชาด
            ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู คว้ารางวัลที่ 1 จากการประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอ ในหัวข้อ อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้ขณะที่ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง คว้ารางวัลที่ 2 และ โรงเรียนเบญจม-เทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี คว้ารางวัลที่ 3 ตามลำดับ พร้อมรับเงินรางวัลและเกียรติบัตรจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
             นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ประธานตัดสินการประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอฯ เปิดเผยว่า การประกวดครั้งนี้มีผลงานเข้าร่วมจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยการตัดสินมีขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  ทั้งนี้ผลงานแต่ละชุดที่ส่งเข้ามาประกวด มีเนื้อหา เทคนิคการถ่ายทำ  และรูปแบบการนำเสนอ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชมรมอาสายุวกาชาดแต่ละแห่ง ในการถ่ายทอดเรื่องราวและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับแนวคิดของทีมที่ชนะการประกวด ได้ให้ความหมายในการจัดทำคลิปวิดีโอนี้ไว้ว่า หากในวันหนึ่งที่ทุกคนมีความทุกข์ ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ไม่รู้จะมองหาใครมาเป็นที่พึ่งพิง บนหนทางที่แสนกว้างใหญ่ อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ หากไม่รู้ขอให้บอก เราจะ คอยป้องกันและบรรเทาทุกข์ เสริมสร้างความสุขแก่คนทั่วไป ไม่ลำเอียงเข้าข้างใคร เป็นกลางไม่เข้าฝ่ายไหน ไม่เลือกคบเฉพาะชาติใด เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร และไม่ก้าวก่ายกฎหมายบ้านเมือง เราให้บริการอาสาสมัคร ทำด้วยใจรัก ไม่ทวงบุญคุณ รักเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว มีความผูกพันกลมเกลียว ยึดหลักสากล อาสายุวกาชาด ร่วมทำความดี สร้างศรัทธาในใจที่มี เพื่อศักดิ์ศรียุวกาชาดไทย
           "เราหวังว่า สำนักงานยุวกาชาด คงจะจัดให้มีการประกวดทำนองนี้ในหัวข้ออื่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่พลาดรางวัลครั้งนี้ ได้พัฒนาฝีมือและส่งผลงานมาร่วมประกวดอีกครั้ง รวมทั้งอยากเห็นทีมใหม่ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการประกวดมากยิ่งขึ้น เราอยากเปิดโอกาสให้เยาวชนจิตอาสาได้แสดงความสามารถและถ่ายทอดการทำความดีและมีคุณธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมต่อไป" นายสมจิตต์กล่าว

             สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมผลงานคลิปวิดีโอที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=TEb0dPRyXFY&feature=youtu.be  และ http://thairedcrossyouth.blogspot.com/

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

ค่าย “RCY Volunteer Cultural and Friendship Camp 2015”สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดค่าย “RCY Volunteer Cultural and Friendship Camp 2015”ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม- 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 101 คน จาก 14 สถาบัน
            นางสาวสุนิสา  นิเวศน์รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เปิดเผยว่า ในการจัดค่ายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปีจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากาชาดไทยและกาชาดสากล  รวมทั้งได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย และการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศกับสภากาชาดไทยในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างอาสายุวกาชาดจากสถาบันต่างๆ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านจิตอาสาด้วย  
              นางสาวสุนิสา ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการจัดค่ายในครั้งนี้  สำนักงานยุวกาชาด  จะมีอาสายุวกาชาดที่มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้น มีความพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ พร้อมร่วมงานจิตอาสาของสำนักงานยุวกาชาด หรือสภากาชาดไทย และเกิดการขยายเครือข่ายอาสายุวกาชาดในสถาบันการศึกษานั้น ๆ อีกด้วย
           
               

นายพิธาน กุลละวณิชย์ อาสายุวกาชาด ในฐานะพิธีกรของงาน กล่าวถึงความรู้สึกในการร่วมงานครั้งนี้ว่า” รู้สึกดีมาก มีความสุข ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ก่อนหน้านี้ได้มาฝึกงานเป็นอาสาสมัครร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สิ่งที่ได้จากค่ายนี้คือมิตรภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจิตอาสากับเพื่อนต่างสถาบัน และจะนำประสบการณ์ จากการร่วมทำงานกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยกลับไปเล่าให้เพื่อนที่ WinChester College ประเทศอังกฤษด้วย  นางสาวรัญชนา ปานเชื้อ อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด ได้กล่าวถึงกิจกรรมในค่ายครั้งนี้ว่า “รู้สึกประทับใจในเพื่อนร่วมอุดมการณ์แม้จะมาจากต่างสถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านภาษา  รวมถึงได้เรียนรู้ภารกิจของสภากาชาดไทย กาชาดสากล มากยิ่งขึ้น


สร้างภาคีเครือข่ายจิตอาสาเครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 4

   
            เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการสร้างภาคีเครือข่ายจิตอาสาเครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดปทุมธานี รุ่นที่4 เป็นการฝึกอบรม “อาสายุวกาชาด” หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม
รักสามัคคี กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมรักสามัคคี กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
             นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการสร้างภาคีเครือข่ายจิตอาสาเครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดปทุมธานี การฝึกอบรม “อาสายุวกาชาด” หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อให้อาสายุวกาชาดจังหวัดปทุมธานีได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจของสภากาชาดไทย เกิดทักษะในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน และเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2558 ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิด ในวันนี้ การบรรยายโดยทีมวิทยาจารย์จากสำนักงานยุวกาชาด นำทีมโดยนายคมกฤช วิจิตรวิริยะกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด นายธัชตะวัน เกษกานดา นายธราธร ประคองสุข และนายณัฐพล ปานรุ่งเรือง ร่วมให้ความรู้เรื่อง “รอบโลกกับกาชาดและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” เรื่อง “กาชาดไทยและยุวกาชาด” เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน” และพิธีต้อนรับและกลุ่มสัมพันธ์