วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

สำนักงานยุวกาชาดวางแผนการทำงานเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในปี 2559


             วันที่ 24 กันยายน 2558 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมการวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของบุคลากร และอาสาสมัคร โดยนางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด คณะกรรมการฯ และนางสาวรวิวรรณ อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

              ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีแผนที่จะดำเนินโครงการดังกล่าว ตลอดปีงบประมาณ 2559   จึงได้จัดการประชุมเพื่อหารือประเด็นดังกล่าว เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรม ตามนโยบายที่สภากาชาดไทย มุ่งเน้นให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ ตลอดจนอาสาสมัครที่สนับสนุนที่สนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทยในด้านต่าง ๆ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้คณะบุคคลดังกล่าว เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีความสุขในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่อาสายุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น