วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางสร้างเยาวชนจิตอาสา พร้อมคุณธรรม จริยธรรม


นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านปฐมพยาบาลด้วยจิตอาสา พร้อมคุณธรรม จริยธรรม”  ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ภายใต้งบประมาณสนับสนุนโดย IFRC เพื่ออบรม ได้รับความรู้เรื่องกาชาด และบทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาด   บาดแผล แผลไหม้ การห้ามเลือด การใช้ผ้าพันแผล การป้องกันภาวะช็อก การเสียเลือด การบาดเจ็บของกระดูก ข้อ และ การเป็นลม  การวางแผนดำเนินงานบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมให้เยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่มีจิตอาสา ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคม และร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และร่วมงานของสภากาชาดไทยโดยการสมัครเป็นอาสายุวกาชาด ซึ่งเยาวชนดังกล่าวจะได้รับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรกาชาด เกิดศรัทธาและเข้าร่วมปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร ตามภารกิจและอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย ในนาม “อาสายุวกาชาด”โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่พึ่งพาได้เรื่องการปฐมพยาบาลให้กับครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งในปีนี้สำนักงานยุวกาชาดได้จัดโครงการฯ นี้ใน 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดตรัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดลำปาง เพื่อให้อาสายุวกาชาดได้นำความรู้ไปใช้บำเพ็ญประโยชน์ โดยการถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลให้กับเด็ก ผู้สูงอายุและ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเป็นการทบทวนความรู้ด้านปฐมพยาบาลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับใช้ในการช่วยเหลือชีวิตตนเองและผู้อื่นได้ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตต่อไป การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการอยู่ค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 โดยได้รับความสนใจจาก 6 สถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 107 คน เข้ารับการอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม อาสายุวกาชาดเหล่านี้จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดสู่ผู้สูงอายุใน เรื่องการปฐมพยาบาล และผู้สูงอายุจะถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน เรื่อง การตัดตุงพญายอ ตัดตุงปักเจดีย์ทราย ต้นผึ้ง ต้นเทียน สานของเล่น อาทิ ตั๊กแตนและปลาตะเพียน ให้แก่อาสายุวกาชาด ก่อนจะทำพิธีมอบตู้ยา และปิดโครงการโดย  นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง    ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น