วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วารสารยุวกาชาด: สำนักงานยุวกาชาด ร่างหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม

วารสารยุวกาชาด: สำนักงานยุวกาชาด ร่างหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม:             นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานย...

1 ความคิดเห็น: